Tin tức - Sự kiện

Yêu cầu báo giá số 615/YCBG-PSTW ngày 12/04/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 614/YCBG-PSTW ngày 12/04/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Thông báo số 609/TB-PSTW ngày 11/04/2024

Về việc mời chào giá Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; Thẩm định E-HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Thông báo số 608/TB-PSTW ngày 11/04/2024

Về việc mời chào giá Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; Thẩm định E-HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 602/YCBG-PSTW ngày 11/04/2024

Kính gửi: Các nhà thầu cung cấp dịch vụ.

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 591/YCBG-PSTW ngày 10/04/2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu

Chi tiết