Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp thuốc ngày 21/06/2022

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp thuốc Vinphyton 1mg và Vintex cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương