Thông báo tìm kiếm các đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá

Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương đang có nhu cầu tìm kiếm các đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho các danh mục hóa chất đấu thầu năm 2021